Proceso de admisión

O proceso de admisión ábrese no mes de marzo, infórmate para que o teu fillo ou filla forme parte do Colexio Plurilingüe “La Inmaculada” para o próximo curso escolar.

School Admission Openschool supply drive (1) - Hecho con PosterMyWall (2)

Calendario para seguir o proceso de admisión e matricula

 • Reserva de praza ou renuncia no centro do 15  de xaneiro ao 5 de febreiro.
 • Presentación de postos vacantes: antes do 1 de marzo
 • Presentación da solicitude de admisión: do 1 ao 20 de marzo.
 • Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo, no caso de que sea solicitado polo centro: 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión.
 • Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: o 25 de abril.
 • Prazo de reclamación ás listaxes provisionais: 5 días hábiles a partir do seguinte da súa publicación.
 • Publicación das listaxes definitivas de admitidos e non admitidos:  o 15 de maio.
 • Prazo para formalizar a matrícula en educación infantil e primaria: antes do 30 de xuño.
 • Prazo para formalizar a matricula en ESO: antes do 7 de xullo.

1º. Todo o alumnado incluído no ámbito desta orde poderá presentar solicitude de admisión, pedindo ata seis (6) centros por orde de preferencia, e alegar os criterios de admisión que pretenda que se lle valoren. Esta solicitude de admisión dirixirase ao centro solicitado en primeiro lugar.

Despois de presentar unha solicitude de admisión, para renunciar a ela deberá facerse expresamente, indicándoo no recadro correspondente da nova solicitude que deberá presentarse.

2º. O alumnado que teña prioridade para continuar estudos nun centro de adscrición pode exercer o seu dereito á reserva de praza presentando solicitude de reserva no centro adscrito, isto é, no que está matriculado nese momento, e identificará o centro de adscrición que solicita.

3º. En todo caso, a solicitude de reserva ou de admisión é única para cada alumno/a e ten carácter vinculante. A súa presentación implica que son certos os datos indicados nela.

A existencia dunha solicitude de admisión presentada en prazo sen renunciar expresamente á anterior e, así mesmo, a existencia dunha solicitude de admisión sen ter renunciado á praza reservada a 28 de febreiro (este incluído) poderán ser causa de perda do dereito a participar no procedemento nos termos previstos no artigo 8.

EDUCACIÓN INFANTIL
4º E.I. 20
5º E.I. 5
EDUCACIÓN PRIMARIA
1º E.P. 5
EDUCACIÓN SECUNDARIA
1º ESO 3
2º ESO 4
3º ESO 6
4º ESO 7

Normativa, documentación e criterio complementario

 • Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).
 • Orde do 26 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa e derroga o artigo 44 da Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).
 • DNI dos de todos os membros da unidade familiar, cando se denegue a súa consulta telemática.
 • Libro de familia completo.
 • Certificado de empadronamiento de todos os membros da unidade familiar.
 • Certificado de matrícula do curso 2023-2024 en todos os casos excepto os alumnos que piden praza para 4º de Educación infantil (3 anos).
 • Solicitude de admisión debidamente cumprimentada e asinada polos dous proxenitores. Esta solicitude pódese tramitar a través da seguinte aplicación (admisión alumnado). Os impresos están a vosa disposición no seguinte enlace ANEXO II E ANEXO II-BIS, tamén na secretaría do Colexio.

Para acreditar situacións específicas

 • En caso de pais separados ou divorciados, sentencia de separación
 • Libro de familia numerosa
 • Certificado de discapacidade
 • Certificado do domicilio do centro de traballo
 • Certificado de violencia de xénero

Todos aqueles fillos ou fillas de antiguos alumnos do centro gozarán dun punto para o baremo de solicitudes no proceso de admisión tal e como se aprobou no Consello Escolar do 5/03/2013.

Neste mapa mostramos a área de influencia do centro na que a puntuación para o baremo é maio para os residentes ou traballadores de dita área.

Área de influencia do centro

Contacta con dirección e secretaría

Dirección
Dona Rosa María García Otero
Secretaria
Dona Irene Estévez Costa

  Solicita Información
  Recibirá un correo electrónico de confirmación con el inicio de sesión, la contraseña y las instrucciones necesarias para nuestra aplicación en línea.
  Solicitar información
  1
  Enviar
  Apply Online
  2