Proceso de admisión

O proceso de admisión ábrese no mes de marzo, infórmate para que o teu fillo ou filla forme parte do Colexio Plurilingüe «La Inmaculada» para o próximo curso escolar.

Podes ver o cole de luns a venres de 9 a 14h e polas tardes, os luns e os martes de 16 a 18h, sen cita previa.

Admsion

Listados definitivos admitidos curso 2019-2020

1º E.P.               3º E.P.                  5º E.P.                    6º E.P.

1º ESO                 2º ESO                    4º ESO

Listados provisionais admitidos curso 2019-2020

4º E.I.                               5º E.I.

 

1º E.P.                 3º E.P.                 5º E.P.                  6º E.P.

 

1º ESO                   2º ESO                   4º ESO

 

Calendario para seguir o proceso de admisión e matricula

Educación Infantil 4º E.I.  ⇒ 25 prazas

5º  E.I. ⇒ 3 prazas

6º  E.I. ⇒  1 praza

Educación Primaria 1º E.P. ⇒  2 prazas

4º E.P. ⇒ 2 prazas

Educación Secundaria 1º ESO ⇒ 7 prazas

2º ESO ⇒ 2 prazas

3º ESO ⇒  3 prazas

4º ESO ⇒ 3 prazas

 • Reserva de praza ou renuncia no centro do 1 ao 9 de febreiro.
 • Presentación de postos vacantes: antes do 1 de marzo
 • Presentación da solicitude de admisión: do 1 ao 20 de marzo.
 • Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo, no caso de que sea solicitado polo centro: do 23 de marzo ao 10 de abril.
 • Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: o 25 de abril.
 • Prazo de reclamación ás listaxes provisionais: 5 días hábiles a partir do seguinte da súa publicación.
 • Publicación das listaxes definitivas de admitidos e non admitidos: antes do 15 de maio.
 • Prazo de reclamación ás listaxes definitivas: 1 mes a partir do día seguinte da súa publicación.
 • Formalización de matrícula en educación infantil e primaria: do 20 ao 30 de xuño.
 • Formalización de matrícula en ESO: do 25 de xuño ao 10 de xullo.
 • Prazo extraordinario de formalización de matrícula para os alumnos de ESO: do 1 ao 10 de setembro.

– Cada alumno ou alumna só poderá presentar UNHA ÚNICA SOLICITUDE no centro no que solicite praza en primeiro lugar, a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que lle puideran corresponder.
– O alumnado ten garantía de permanencia no centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá COMUNICALO AO MESMO TEMPO AO CENTRO DE ORIXE.
– O alumnado que ten reservada a praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a RENUNCIA Á RESERVA ANTES DO INICIO DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN.

Documentación a presentar

Documentación

 • DNI do neno ou da folla do Libro de Familia onde este apareza.
 • DNI dos de todos os membros da unidade familiar, cando se denegue a súa consulta telemática.
 • Certificado de empadronamiento de todos os membros da unidade familiar.
 • Certificado de matrícula do curso 2018-20189 en todos os casos excepto os alumnos que piden praza para 4º de Educación infantil (3 anos).
 • Solicitude de admisión debidamente cumprimentada e asinada polos dous proxenitores en caso de separación ou divorcio. Esta solicitude podedela tramitar a través da seguinte aplicación (admisión alumnado). Os impresos tamén están a vosa disposición na secretaría do Colexio.

Para acreditar situacións específicas

 • En caso de pais separados ou divorciados, sentencia de separación
 • Libro de familia numerosa
 • Certificado de minusvalía
 • Certificado do domicilio do centro de traballo.

Normativa

Normativa

 •  DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

 •  ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Contacta con dirección e secretaría

Dirección
Dona Rosa maría García Otero
Secretaria
Dona Irene Estévez Costa

Solicita Información
Recibirá un correo electrónico de confirmación con el inicio de sesión, la contraseña y las instrucciones necesarias para nuestra aplicación en línea.
Solicitar información
1
Enviar
Apply Online
2