Axudas libros de texto

Participación fondo solidario, Axudas libros de texto e Material escolar curso 2022-2023

Normativa

ORDE do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23 (códigos de procedemento ED330B, ED330G e ED330H)

 

O prazo para presentar solicitudes vai dende o 19 de maio  ao día 22 de xuño de 2022 (ambos incluídos)

_______________________________________________________________________

Presentación de solicitudes:

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede. xunta. gal.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Cando o alumnado, no momento de presentar a solicitude, aínda non estea admitido en ningún centro docente para o curso 2022/23, deberá presentala no centro no que estivese matriculado no curso 2021/22.

 

Documentación a presentar:

Anexo I (Solicitude) e  Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar). Debidamente cubertos e asinados.

a) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, deberán presentar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

b) Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

c) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero

d) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
YouTube
RSS
Este sitio web utiliza cookies propias e de terceiros que analizan o uso do mesmo coa finalidade de mellorar os nosos contidos e a súa experiencia de navegación. Se continua navegando entendemos que acepta o seu uso.